Noizer
Alfabetarium
WikiKids
Bloggujemy
FreakWeek
OSTATNIO DODANEZwycięska piosenka Eurowizji Nowy singiel Seleny GomezZaplątani: Ucieczka Cztery palce zamiast pięciu?Podniebny taniec dronów

Regulamin korzystania z portalu

Regulamin korzystania z portalu Wiki Kids.pl

 
 
Celem portalu Wiki Kids.pl jest udostepnienie młodym Użytkownikom sieci przestrzeni edukacyjnej oraz narzędzia w ramach których będą mogli bezpiecznie uczyć się i tworzyć, aktywnie poszukiwać treści informacyjno-poznawczych. Dodatkowo, pragniemy zachęcać nauczycieli do korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu oraz z sieci jako narzędzia w procesie edukacji. Korzystanie z Portalu i z jego usług wiąże się z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

 

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Portal Wiki Kids.pl (dalej: "Portal") jest udostępniany przez stowarzyszenie Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Husarii 76/3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w XIII Wydziale Sądu Gospodarczego dla m.st. Warszawy pod nr KRS 009511 NIP: 951-19-88-916, REGON: 016390000, (dalej: "CREM").
2. Portal obejmuje:
a) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez CREM we własnym imieniu w domenie internetowej Wiki Kids.pl i subdomenach;
b) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez CREM we własnym imieniu w domenach i subdomenach internetowych innych niż Wiki Kids.pl i jej subdomeny (dotyczy to w szczególności następujących domen: alfabetarium.pl zoomla.pl oraz innych domen i subdomen należących do CREM).
3. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
4. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce o charakterze edukacyjno-poznawczym oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług CREM lub/i osób trzecich.
5. W ramach Portalu użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.
6. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych (w tym Zasad zamieszczania linków).
7. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, CREM  ma prawo do jego wiążącej wykładni.
9. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby CREM.
10. Treści udostępniane w ramach Portalu mogą być prezentowane łącznie z reklamami.
11. Na podstawie uzyskanej zgody Użytkownika, Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i romocyjnych. Dostarczone przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważniona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, ze zm.).

 § 2

 
Zasady korzystania z usług udostępnianych w Portalu.
 1. W zakresie korzystania z Portalu: odwiedzanie poszczególnych stron, rejestracja i założenie konta jest bezpłatne.  Korzystanie z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych przez CREM w Portalu może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie zasady, cenniki, noty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.
2. Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych powyżej, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych usług.
3.  Rejestracja nowego Użytkownika i założenie Konta obejmuje wypełnienie i złożenie Formularza
4. Wypełniając Formularz Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
5.  Przesłanie do CREM wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
a). przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynnością prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, postanowień Regulaminu;
b). złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
c). upoważnieniem CREM do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu świadczenia usługi Konta Portalu Wiki Kids.pl i usług Wiki Kids.pl oraz dla celów statystycznych;
d). upoważnieniem CREM do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i składaniem oświadczeń określonych w Regulaminie oraz na stronach internetowych Portalu;
e) przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych, prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);
f)   zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Po zakończeniu procesu rejestracji konta, Regulamin staje się umową miedzy Użytkownikiem a Portalem.
7. Na stronach serwisu obowiązuje zakaz umieszczania:
a)    materiałów propagujących faszyzm;
b)    materiałów nawołujących do przemocy i nienawiści;
c)    materiałów pornograficznych;
d)    materiałów łamiących prawo autorskie;
e)    materiałów propagujących zażywanie narkotyków;
f)     materiałów propagujących zażywanie alkoholu;
g)    plików zainfekowanych wirusami,
oraz innych materiałów niezgodnych z polskim prawem.
8. CREM zobowiązuje się do usunięcia materiałów łamiących zasady powyższego punktu, natychmiast po ich wykryciu bądź otrzymaniu informacji od Użytkowników Portalu. Użytkownik zamieszczający nieodpowiednie treści zostanie poinformowany o złamaniu zasad, a jego konto zostanie zablokowane, do wyjaśnienia sytuacji.
9. Uporczywe i celowe naruszanie tego punktu Regulaminu przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta oraz przekazaniem materiałów odpowiednim organom ścigania.
10. Na stronach serwisu zezwala się na umieszczanie w serwisie linków do stron internetowych zewnętrznych, z wyjątkiem :
a)    stron internetowych zabronionych przez prawo polskie;
b)    stron internetowych propagujących faszyzm;
c)    stron internetowych propagujących zażywanie narkotyków, alkoholu i innych używek
d)    stron internetowych pornograficznych
e)    stron internetowych nawołujących do przemocy i nienawiści;
f)  stron internetowych służących do przechwytywania lub wyłudzania danych dostępowych do kont Użytkowników;   
g)    stron internetowych, mogących zawierać wirusy lub będących niebezpiecznymi w inny sposób.

 

 § 3

 
Prawa autorskie i inne prawa
1. Wszelkie prawa majątkowe do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych i baz danych) należą do CREM lub/i do podmiotów współpracujących z CREM i podlegają ochronie prawnej. Treści pochodzące od i rozpowszechniane przez Użytkowników Portalu, nie są własnością Portalu.
2. Użytkownik oświadcza, że wszystkie wysyłane przez niego i umieszczone w treści witryny, w tym zdjęcia, nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich i mogą być wykorzystane w Portalu zgodnie z Regulaminem funkcjonowania strony. Użytkownik zapewnia, że ??otrzymano zgodę osób trzecich wskazanych w nadesłanych materiałów i zdjęć do publikacji na portalu i korzystania z Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem i funkcjonowania portalu. W przypadku pozycji wejścia, które nie spełniają tych warunków, wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.
3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:

a) użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda CREM (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
b) poza przypadkami określonymi w punkcie powyżej, bez wyraźnej zgody CREM (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:
i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
iii) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
iv) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
v) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
4. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, CREM zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem ("galerią") zdjęć.
5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z CREM.
6. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody CREM, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw CREM lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym treści o charakterze reklamowym.
7. Użytkownik może korzystać z zawartości merytorycznej i  innych elementów zamieszczonych na Portalu w ramach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych ( Dz. U. Nr 128, poz 1402).
8. Zabrania się wykorzystywania Portalu do celów komercyjnych, w szczególności  rozsyłania ofert reklamowych poprzez system wiadomości prywatnych.
9. W przypadku wykrycia naruszeń, CREM przysługuje prawo do odszkodowania za utracone korzyści.
10. Zabrania się wykorzystywania funkcjonalności Portalu do:
a) spamowania, przy czym przez spam rozumie się niechciane wiadomości elektroniczne, w których:
i) treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy,
ii) odbiorca nie wyraził zgody na otrzymanie tego typu wiadomości,
iii) treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy;
b) floodowania, czyli wielokrotnego wysyłania wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu; dotyczy ono wszystkich form komunikacji tekstowej i przejawia się w wielokrotnych powtórzeniach znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, emotikon itp.;
c) tworzenia i rozsyłania linków dla korzyści materialnej rozsyłającego;
d) tworzenia i rozsyłania linków, mających na celu wyłudzenie hasła dostępu do konta innego Użytkownika lub inne działanie na niekorzyść klikającego w link;
e) używania botów, czyli skryptów lub automatów naśladujących zachowanie człowieka (w tym przypadku Użytkownika), generując tym samym wysoki ruch.
11. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem ustanawianym podczas procesu rejestracji. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.

 

§ 4.

Zastosowanie Netykiety
Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczane w ramach Portalu treści i swoje zachowanie w sieci.
1. CREM nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ramach konta Użytkownika, ani za ich komentarze. Odpowiada za nie tylko i wyłącznie Użytkownik.
2. Na stronach Portalu zabronione jest:
a)    podszywanie się pod inną osobę,
b)    wykorzystywanie cudzych zdjęć,
c)    zakładanie dodatkowych kont w celu oszukania, obrażania albo uzyskiwania innych korzyści,
d)    używanie wulgaryzmów, przemocy i agresji słownej.
3. Przycisk Zgłoś Nadużycie służy do poinformowania o zauważonych przypadkach naruszenia Zasad bądź netykiety. Jest on umieszczony w stopce u dołu strony.
4. Każde zgłoszenie naruszenia Zasad lub netykiety zostanie zweryfikowane.
5. Bezpodstawne, uporczywe nadużywanie systemu zgłaszania naruszeń może skutkować usunięciem konta Użytkownika.

 § 5

Prawa CREM
1. Wszystkie wysyłane wiadomości pomiędzy Użytkownikami Portalu są dostępne wyłącznie nadawcy i odbiorcy/odbiorcom.
2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie do badań statystycznych i marketingowych przez CREM, jego danych osobowych oraz informacji zgromadzonych na jego koncie.
3. CREM ma prawo do weryfikowania wszystkich treści zamieszczanych w Portalu przez Użytkowników. W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, CREM ma prawo do usunięcia treści.
4. CREM zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych poprzez kanały komunikacyjne Portalu.
5. CREM zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem konta i Portalu.
6. CREM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne transakcje dokonywane pomiędzy Użytkownikami portalu..
7. Spory pomiędzy Użytkownikami wynikające z oszustw i wyłudzeń nie będą rozstrzygane przez CREM.

 § 6

Prawa i obowiązki Użytkowników
1. Korzystając z Portalu, Użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym.
3. CREM jest uprawnione do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika Portalu, w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, uregulowań szczególnych, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
b) w przypadku działania przez Użytkownika Portalu na szkodę CREM lub innych Użytkowników Portalu lub innych osób;
c) w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych

 

§ 7

Opłaty za korzystanie z Portalu
1. W przypadku, gdy pobierane są opłaty za korzystanie z serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu, jest to wyraźnie komunikowane Użytkownikowi Portalu, w szczególności w uregulowaniach szczególnych lub/i na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.
2.    CREM zwraca jednak uwagę, że:
a) korzystanie z Portalu może wiązać się dla Użytkownika Portalu z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co CREM nie ponosi odpowiedzialności; nadto opłaty te nie są pobierane przez CREM i nie stanowią dla CREM wynagrodzenia za korzystanie z Portalu;
b) CREM nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Portalu; nadto opłaty te nie są pobierane przez CREM.

 

§ 8

Treści nieodpowiednie 
 CREM zwraca uwagę, że za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do zewnętrznych stron, będących w posiadaniu bądź zarządzaniu przez osoby trzecie. CREM podejmuje wszelkie starania w celu odpowiedniego doboru i stałej weryfikacji zewnętrznych linków, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone.

 

§ 9

Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych
1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, CREM podaje w Polityce prywatności.
2. CREM zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika Portalu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez Użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Użytkownik ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania i / lub usunięcia danych, o których mowa powyżej - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji e-usług, jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.
5. Użytkownik, którego konto zostało usunięte, traci zdobyte punkty, zawartość Schowka,  projekty, awatary

 

§ 10

Odpowiedzialność CREM
1.    CREM nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich Użytkowników Portalu. CREM jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b) przyczynami niezależnymi od CREM (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2. CREM dokłada starań, aby pochodzące od CREM informacje ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. CREM nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez Użytkownika Portalu. Dlatego zastrzegamy, że CREM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż CREM (w szczególności od samych Użytkowników Portalu lub od innych osób).
3.Na stronach internetowych Portalu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez CREM. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych Użytkowników Portalu), nie mamy kontroli. W związku z tym, CREM oświadcza, że:
a) Użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż CREM, wyłącznie na własną odpowiedzialność;
b) niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż CREM; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.
4. CREM nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu przez inne osoby niż CREM (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych Użytkowników Portalu). Udostępnienie przez CREM możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
5. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez CREM nieodpłatnie, CREM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników Portalu w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.
6. Niezależnie od innych zastrzeżeń, W przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez CREM nieodpłatnie, CREM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
7. CREM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. CREM jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. CREM jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8. CREM nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem lub uregulowaniami szczególnymi oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
9. CREM nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od CREM.
10. CREM nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.
11. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, CREM nie gwarantuje udostępniania Portalu (w całości lub w części) osobom, które bez zgody CREM dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Portalu (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

 

§ 11

Zmiany Regulaminu korzystania z Portalu
1. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej.
2. CREM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszego Regulaminu zawierającego zmiany) na stronie internetowej o ile nie zastrzeżono inaczej.
3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

 

§ 12

Zmiany Portalu i usług elektronicznych
1. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych CREM zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania serwisów internetowych udostępnianych w Portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w Portalu, w każdym czasie.
2. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych CREM może informować Użytkowników Portalu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia CREM na stronach internetowych Portalu.

 

§ 13

Reklamacje i korespondencja
1. Użytkownik Portalu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej w zakładce Zgłoś Sugestię, o ile postanowienia uregulowań szczególnych nie stanowią inaczej.
2. O ile postanowienia uregulowań szczególnych nie stanowią inaczej, CREM rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. CREM poinformuje Użytkownika Portalu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi Portalu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, CREM o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Korespondencję związaną z korzystaniem z Portalu oraz odpowiedź na reklamacje, CREM kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika Portalu, a w przypadku Użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, dodatkowo na udostępniony jej adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego użytkownika Portalu.